Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
www.betelnesatky.cz

Provozovatelem internetového obchodu je MYJÓMI družstvo invalidů, se sídlem Špitálka 91/23, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 028 36 823, DIČ: CZ 028 36 823 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5449 (dále jen „Prodávající“).

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 1387707434/2700,
IBAN: CZ36 2700 0000 0013 8770 7434,
telefonní kontakt: +420 732 565 279,
e-mail: shop@myjomi.cz
www: www.myjomi.cz, www.betelnesatky.cz.

I.
Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou zpracovány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále též jen „Kupující“).

Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ a jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupujícím může být jak spotřebitel ve smyslu ust. § 419 OZ (dále jen „spotřebitel“), tak osoba od spotřebitele odlišná. Nestanoví-li tyto dále VOP výslovně jinak, vztahují se jak na spotřebitele, tak na osoby od spotřebitele odlišné.

Prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.betelnesatky.cz (dále jen „Internetové stránky“) může být mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena kupní smlouva, k čemuž prezentace Prodávajícího na těchto Internetových stránkách směřuje.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. S těmito VOP má Kupující možnost seznámit se v dostatečném časovém předstihu před uzavřením kupní smlouvy.

V případě jakýchkoli rozporů mají tyto VOP aplikační přednost před dispozitivní úpravou OZ, případně jiných právních předpisů. Zvláštní ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím má přednost před ustanoveními VOP.

II.
Uzavření smluvní vztahu

Umístění nabízeného zboží Prodávajícím na Internetové stránky je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež Prodávající Kupujícímu zašle emailem v návaznosti na provedení objednávky Kupujícím na Internetových stránkách.

Od takto uzavřené smlouvy má Kupující právo odstoupit ze zákonných důvodů. Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, a to i po uzavření smlouvy, v případě, že ji z kapacitních důvodů není schopen vyřídit, nebo pokud se u nabízeného zboží na Internetových stránkách Prodávajícího zjevně zobrazuje nesprávná cena. Případná platba Kupujícího mu v takovém případě bude bez zbytečného odkladu vrácena. O zrušení objednávky je Prodávající povinen Kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumět.

Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Před finálním odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat veškeré zadané údaje a opravit případné chyby.

III.
Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tedy (i) že má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) že se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (iii) že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li dodané zboží výše popsané vlastnosti, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo (ii) na odstranění vady opravou věci, nebo (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, a to například jeho nesprávným používáním.

Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit emailem či formou listovní zásilky, a to prostřednictvím kontaktů uvedených výše. Pro snazší uplatnění reklamace je Prodávající Kupujícímu k dispozici též na uvedeném telefonním čísle.

Na dárky, které jsou Kupujícímu poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění. Práva a povinnosti stran takového zboží se řídí zákonnými ustanoveními o daru. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v 14 denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ (viz čl. IV. těchto VOP), je spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu.

IV.
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, nestanoví-li OZ jinak. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a Kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, specifikacezakoupeného zboží a čísla účtu pro vrácení peněz, požaduje-li tento způsob jejich vrácení. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího nebo na uvedený emailový kontakt. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy, zavazuje se Prodávající vrátit peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Kupujícímu takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající upozorňuje Kupujícího, že odstoupit podle tohoto článku těchto VOP nelze mimo jiné od mluv výslovně specifikovaných v ust. § 1837 OZ, zejména (nikoli však výlučně) pokud jde o zboží dodávané z hygienických důvodů v uzavřeném obalu, jako jsou hygienické ochranné šátky nebo roušky.

V.
Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese Kupující ke své tíži.

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@myjomi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Uzavřená smlouva bude u Prodávajícího uložena a Kupujícímu, který je spotřebitelem, Prodávající na jeho žádost umožní k uloženým údajům přístup.

V případě sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem, a Prodávajícím, může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2020.